SZKOLNA BIBLIOTEKA
INFORMACJE


mgr Iwona Krawiec
Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek
  9:00 - 15:00   

Wtorek
  7:30 - 14:15  

Środa
  8:00 - 14:00  

Czwartek
  9:00 - 15:00  

Piątek
  8:00 - 14:00  


Regulamin pracy biblioteki szkolnej

           „Biblioteka (…) jest skarbnicą piśmiennictwa, poprzez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”. Tak mówił Jan Paweł II
           Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Ponadto wspomaga ona realizację programów nauczania i wychowywania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służy kształceniu ustawicznemu nauczycieli.
           Nauczyciel - Bibliotekarz udziela pomocy uczniom w nabywaniu umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Wspiera rozwijanie osobistych zainteresowań.
           Księgozbiór biblioteki Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej liczy około 6000 wolumnów. Korzystają z nich uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
           W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które składa się z 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, trzech urządzeń wielofunkcyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz kserokopiarki. Dysponujemy licznymi materiałami multimedialnymi z których korzystają uczniowie.
           Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń wypożyczalni oraz czytelni połączonej z ICIM, w której może pracować około 15 osób. Uczniowie chętnie skorzystają z księgozbioru podręcznego, odrabiają lekcje w bibliotece i korzystają z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

I C I M w Szkolnej Bibliotece w Wysokiej Głogowskiej

           W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które składa się z 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, trzech urządzeń wielofunkcyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).styczeń 2008r.sierpień 2006r.październik 2005r.           ICIM oferuje bezpłatny dostęp do:
• Internetu
• pakietu Microsoft Office Professional
• Encyklopedii PWN
• Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
• Słowników PWN
• skanerów
• nagrywarek
• drukarek

           Szczegółowe informacje i zasady korzystania określa Regulamin ICIM znajdujący się w bibliotece szkolnej.

           ICIM służy miedzy innymi uczniom i nauczycielom poprzez:
1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

           Uczniowie i nauczyciele chętnie korzystają z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Zapewnione zostały doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej oraz rozwoju zainteresowań zarówno uczniów jak i nauczycieli.
           Kształtowanie umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystania informacji, przygotowuje do swobodnego funkcjonowania w epoce informacji. Dysponujemy licznymi materiałami multimedialnymi z których korzystają uczniowie.

Wyszukane informacje można zgrywać na własne nośniki danych.
Na miejscu można również skanować, wydrukować lub skopiować (własny papier)
Ponadto swoją pomocą służy nauczyciel bibliotekarz pani Iwona Krawiec,
która zawsze chętnie udzieli informacji i podpowiedzi.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej