W Y D A R Z E N I A


Szkolni stypendyści

           11 września br. w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Głogowa Młp. dla młodzieży, która w minionym semestrze osiągnęła najlepsze wyniki w nauce, działalności sportowej i artystycznej. Stypendia otrzymało 21 uczniów naszej szkoły. Wysokość stypendium wynosi: w szkole podstawowej 200 zł na semestr, w gimnazjum 300 zł na semestr, w liceum od 500 zł na semestr. W uroczystości wręczenia stypendiów, oprócz stypendystów, udział wzięły władze gminy, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz licznie zgromadzeni rodzice. Podczas uroczystości gościnnie wystąpił pan Robert Borkowski - głogowski historyk, który przedstawił historię Głogowa Małopolskiego.


Fotogaleria
Wywiadówki czas zacząć

           10 września w naszej szkole odbyła się wywiadówka, na której rodzice zostali zapoznani z ważnymi informacjami dotyczącymi pacy szkoły oraz edukacji ich dzieci. Pani dyrektor poinformowała zebranych o liczbie uczniów uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły oraz o godzinach kursów autobusów dowożących dzieci. Przypomniała termin dyżurów nauczycieli. Przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie VI, jednocześnie podając terminy obowiązujące w bieżącym roku szkolnym. Ponadto rodzice zostali zaznajomieni z wynikami ankiet, które zostały przeprowadzone wśród rodziców w przedszkolu (analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność przedszkola) oraz szkole podstawowej i gimnazjum (poziom zaangażowania rodziców w życie szkoły, oczekiwania i możliwości rodziców, co do spotkań z wychowawcami i nauczycielami). Rodzice zostali zaznajomieni z tematyką programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz poinformowani o realizownych projektach finansowanych przez ROPS w Rzeszowie, w których uczestniczyć będą uczniowie naszej szkoły. Po spotkaniu ogólnym rodzice udali się na spotkania z wychowawcami, gdzie między innymi zostały wybrane trójki klasowe.


Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

           5 września br. na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Głogowie Małopolskim odbyło się po raz kolejny spotkanie z najmłodszymi uczniami z naszej gminy, które miało na celu zaznajomienie ich z przepisami ruchu drogowego. W ramach działań pierwszoklasistom wręczono elementy odblaskowe, pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz omówiono zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Pogadanki przeprowadzili policjanci z Komisariatu w Głogowie Młp. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przygotowali dla uczniów szkolenie i konkurs z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód
Po szkoleniu dzieci wraz z opiekunami odwiedziły ratusz, gdzie spotkały się z Burmistrzem Głogowa Młp. Panem Pawłem Bajem oraz spacerowały po głogowskim rynku.


Fotogaleria
Apel

           3 września na sali gimnastycznej odbył się krótki apel na którym pani pedagog przedstawiła uczniom informacje dotyczące udziału w projektach i poprosiła uczniów o zaangażowanie. Pani dyrektor przypomniała uczniom o dyscyplinie obowiązującej podczas ważnych szkolnych uroczystości, a także na terenie podwórka szkolnego oraz podczas przerw. Poinformowała uczniów, iż osobiście odpowiadają za przyniesiony do szkoły sprzęt (rowery, tablety, smartphony itp.)
Wakacyjne remonty w szkole

           Aby uczniowie mogli w nowym roku szkolnym 2014/2015 pracować w przyjaznej, miłej atmosferze, w naszej szkole trwały remonty z funduszy przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący. Dzięki nim sala nr 21 (klasopracownia języka polskiego) oraz sala nr 2 (pracownia fizyczno-chemiczna) zyskały nowy blask. W obu wymieniono parkiet na wykładzinę PCV i pomalowano ściany na pastelowe kolory. Zmiany objęły również salę pierwszoklasistów, która została w pełni przygotowana do potrzeb najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. W remonty zaangażowała się jak co roku Szkolna Rada Rodziców, z funduszy której, odnowiono lamperie na korytarzach w budynku gimnazjum. Zabiegi te miały na celu, polepszenie komfortu pracy uczniom i nauczycielom.

Fotogaleria
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

           Jak co roku uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wysokiej Głogowskiej, którą odprawił ksiądz katecheta. Po mszy świętej uczniowie i nauczyciele oraz poczty sztandarowe, udali się do szkoły na apel.
           Po przybyciu wszystkich na salę, uroczyście wprowadzono sztandary szkół i odśpiewany został hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
           Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów, zwłaszcza tegorocznych pierwszoklasistów i poinformowała o ważnych sprawach związanych ze szkołą. Przywitała nauczycieli i przedstawiła nowuch nauczycieli, którzy będą pracować w naszej szkole w zastępstwie. Do szkoły w tym roku zawitli pani Anna Inglot nauczycielka języka polskiego, pani Hanna Rzeszutek nauczycielka muzyki, pani Anna Kornatowska-Grzywacz nauczycielka przedszkola oraz ksiądz katecheta Rafał Dziedzic.
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego swoją osobą zaszczyciła nas przewodnicząca rady rodziców pani Magdalena Ślęzak-Grabska.
           Po głównej części uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.

Fotogaleria